Warta, ujście do Odry (most w m. Kostrzyn) - 2,4 km
WARTA 2,4 km uj. Do Odry (most w m. Kostrzyn)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 2,9 11,4 21,2 20,8 I
2 Barwa mg Pt/l 12 20 31 40 40 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 5 12,67 38 31,52 III
4 Odczyn   12 7,6 8 8,6 7,7-8,4 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 5,5 10,76 14,1 6,094 II
6 BZT5 mg O2/l 12 1,1 3,308 7 6,46 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,7 7,358 10,1 9,722 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 20,8 30,175 41,7 41,646 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 12,1 16,65 22,1 21,668 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,059 0,121 0,106 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,059 0,975 1,69 1,447 III
12 Azotany mg NO3/l 12 0,9 9,108 25,7 25,43 IV
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,026 0,05 0,095 0,088 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,13 3,118 6,76 6,76 III
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,006 0,174 0,282 0,276 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,075 0,165 0,265 0,264 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 481 545 633 616 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 343 420 494 490 II
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3 12 150 177,3 185 161,9 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 36,5 59,4 83,2 81,634 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 26,3 41,458 51,1 49,534 I
22 Wapń mg Ca/l 12 73,2 82,183 100,1 95,78 II
23 Magnez mg Mg/l 12 8,8 10,475 13,7 13,106 I
24 Fluorki mg F/l 5 0,13 0,166 0,22 0,22 I
25 Arsen mg As/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,032 0,0463 0,063 0,063 I
27 Bor mg B/l 4 0,1 0,1 0,1 0,1 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 2 0,004 0,004 0,004 0,004 I
30 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
31 Glin mg Al/l 4 0,013 0,021 0,037 0,037 I
32 Kadm mg Cd/l 4 0,0002 0,00023 0,0003 0,0003 I
33 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0023 0,0048 0,0036 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,0023 0,003 0,003 I
35 Ołów mg Pb/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
36 Rtęć mg Hg/l 4 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
37 Selen mg Se/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 4 0,007 0,007 0,007 0,007 I
40 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,003 0,005 0,005 II
41 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,06 0,06 0,06 0,06 I
42 Oleje mineralne mg/l 4 0,1 1,705 3,16 3,16 V
43 Chlorofil "a" ug/l 8 28,2 81,863 255,5 255,5 V
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 23 1317,1 6200 4094 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 1 2300 2300 2300 2300 III
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.