Odra powyżej ujścia Warty (most w Kostrzynie) - 615,0 km
ODRA 615,0 km  pow.uj.Warty,(most w m.Kostrzyn)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 3,2 12,4 26,2 23,3 II
2 Barwa mg Pt/l 25 20 27 40 35 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 26 6 16,88 39 32,42 III
4 Odczyn   26 7,2 7,9 8,6 7,3-8,6 III
5 Tlen rozp. mg O2/l 26 6,5 10,419 13,5 6,976 II
6 BZT5 mg O2/l 26 0,97 3,71 11 8,06 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 26 3,6 5,692 9,1 7,63 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 26 15,2 24,592 40,4 32,366 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 26 7,6 12,688 26,9 17,506 IV
10 Amoniak mg NH4/l 26 0,021 0,072 0,296 0,159 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,43 1,127 3,47 1,814 III
12 Azotany mg NO3/l 26 0,4 7,777 19,5 16,086 III
13 Azotyny mg NO2/l 26 0,01 0,037 0,066 0,059 II
14 Azot ogólny mg N/l 26 1,28 2,897 5,23 4,141 II
15 Fosforany mg PO4/l 26 0,018 0,179 0,822 0,238 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,09 0,189 0,515 0,353 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 26 586 851 1229 1038 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 25 464 590 855 714 III
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3 25 95 117,2 156 101,4 II
20 Siarczany mg SO4/l 26 63,3 87,796 120,1 103,64 II
21 Chlorki mg Cl/l 26 83,8 148,158 261,3 207,258 III
22 Wapń mg Ca/l 26 53,2 65,912 75,3 74,2 II
23 Magnez mg Mg/l 26 10,9 14,185 19,4 16,684 I
24 Cynk mg Zn/l 26 0,02 0,0208 0,04 0,02 I
25 Kadm mg Cd/l 26 0,0002 0,00025 0,0004 0,00031 I
26 Mangan mg Mn/l 26 0,03 0,0415 0,3 0,0406 I
27 Miedź mg Cu/l 26 0,0019 0,0033 0,0069 0,0052 I
28 Ołów mg Pb/l 26 0,01 0,01 0,01 0,01 I
29 Żelazo mg Fe/l 26 0,03 0,03 0,03 0,03 I
30 Fenole lotne mg/l 1 0,003 0,003 0,003 0,003 II
31 Chlorofil "a" ug/l 8 24,2 86,138 136,3 136,3 V
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 26 23 946,5 6200 2462 IV
33 Og. lb. b. coli n/100 ml 3 1300 1966,7 2300 23000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.