Odra w miejscowości Słubice (most drogowy) - 584,1 km
ODRA 584,1 km  pow.Słubic
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 3,2 12,5 26 26 III
2 Barwa mg Pt/l 25 20 28 40 35 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 26 6 17 35 32,12 III
4 Odczyn   26 7,4 8 8,6 7,6-8,5 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 26 6,7 10,88 14,4 8,034 I
6 BZT5 mg O2/l 26 1 3,638 10 7,12 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 26 3,7 5,696 8,5 7,812 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 26 11,5 23,896 36,2 35,118 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 26 7,1 13,473 30,4 19,548 IV
10 Amoniak mg NH4/l 26 0,021 0,061 0,175 0,148 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,54 0,99 1,94 1,535 III
12 Azotany mg NO3/l 26 0,4 8,035 20,4 16,062 III
13 Azotyny mg NO2/l 26 0,01 0,038 0,059 0,059 II
14 Azot ogólny mg N/l 26 1,46 2,826 5,5 4,491 II
15 Fosforany mg PO4/l 26 0,018 0,142 0,28 0,231 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,09 0,163 0,287 0,243 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 26 545 845 1164 1041 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 25 451 593 815 739 III
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3 25 94 113,7 130 102,2 II
20 Siarczany mg SO4/l 26 64,9 89,131 117,5 103,006 II
21 Chlorki mg Cl/l 26 77,7 149,058 246,7 208,348 III
22 Wapń mg Ca/l 26 54 67,442 97,2 74,228 II
23 Magnez mg Mg/l 26 11,7 14,385 18,6 16,996 I
24 Cynk mg Zn/l 26 0,02 0,02 0,02 0,02 I
25 Kadm mg Cd/l 26 0,0002 0,00026 0,0005 0,0004 I
26 Mangan mg Mn/l 26 0,03 0,03 0,03 0,03 I
27 Miedź mg Cu/l 26 0,0019 0,0028 0,0055 0,0038 I
28 Ołów mg Pb/l 26 0,01 0,01 0,01 0,01 I
29 Żelazo mg Fe/l 26 0,03 0,03 0,03 0,03 I
30 Fenole lotne mg/l 1 0,003 0,003 0,003 0,003 II
31 Chlorofil "a" ug/l 8 15,7 85,1 148,1 148,1 V
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 26 23 1638,6 6200 6200 IV
33 Og. lb. b. coli n/100 ml 3 6200 14066,7 23000 23000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.