Odra w miejscowości Urad - 566,0 km
ODRA 566,0 km  pon. Eisenhuttenstadt, (m. Urad)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 3,4 12,5 25,7 23,8 II
2 Barwa mg Pt/l 25 20 28 40 35 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 26 8 21,12 39 34,6 III
4 Odczyn   26 7,5 8 8,6 7,6-8,5 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 26 5,8 10,847 13,69 8,016 I
6 BZT5 mg O2/l 26 0,63 3,357 9 6,06 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 26 3,5 5,85 8,3 7,83 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 26 14,5 24,188 35,2 33,612 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 26 6,9 12,65 23 17,342 IV
10 Amoniak mg NH4/l 26 0,021 0,06 0,176 0,123 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,55 0,083 3,25 1,437 III
12 Azotany mg NO3/l 26 0,4 0,215 19,5 16,116 III
13 Azotyny mg NO2/l 26 0,01 0,04 0,092 0,063 II
14 Azot ogólny mg N/l 26 0,34 2,953 5,77 5,177 III
15 Fosforany mg PO4/l 26 0,018 0,15 0,4 0,241 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,106 0,172 0,278 0,241 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 26 583 863 1185 1102 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 25 385 580 819 756 III
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3 25 91 112,6 129 99,5 III
20 Siarczany mg SO4/l 26 63,1 88,812 114 103,99 II
21 Chlorki mg Cl/l 26 74,4 149,862 246,1 201,964 III
22 Wapń mg Ca/l 26 49,8 66,846 81 76,214 II
23 Magnez mg Mg/l 26 10,8 14,592 18,2 18,1 I
24 Cynk mg Zn/l 26 0,02 0,02 0,02 0,02 I
25 Kadm mg Cd/l 26 0,0002 0,00025 0,0004 0,00031 I
26 Mangan mg Mn/l 26 0,03 0,0304 0,04 0,03 I
27 Miedź mg Cu/l 26 0,0019 0,0028 0,0054 0,0049 I
28 Ołów mg Pb/l 26 0,01 0,01 0,01 0,01 I
29 Żelazo mg Fe/l 26 0,03 0,03 0,03 0,03 I
30 Fenole lotne mg/l 1 0,004 0,004 0,004 0,004 II
31 Chlorofil "a" ug/l 8 17,3 77,162 124,8 124,8 V
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 26 62 1430,9 6200 2300 IV
33 Og. lb. b. coli n/100 ml 3 2300 4900 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.