Odra w miejscowości Kłopot - 552,0 km
ODRA 552,0 km  pow.Eisenhuttenstadt,(m.Kłopot)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 2,8 12,6 25,9 24,1 III
2 Barwa mg Pt/l 25 20 27 40 35 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 26 10 18,92 35 34 III
4 Odczyn   26 7,5 8 8,7 7,7-8,6 III
5 Tlen rozp. mg O2/l 26 6,6 10,918 14,1 8,134 I
6 BZT5 mg O2/l 26 0,63 3,338 6 6 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 26 3,2 5,696 8,6 7,624 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 26 14,3 24,692 34,8 32,854 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 26 7,2 12,542 25,9 17,954 IV
10 Amoniak mg NH4/l 26 0,019 0,063 0,2 0,135 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,51 1,025 2,19 1,794 III
12 Azotany mg NO3/l 26 0,4 8,554 20,4 17,432 III
13 Azotyny mg NO2/l 26 0,01 0,041 0,066 0,059 II
14 Azot ogólny mg N/l 26 1,38 2,968 5,46 4,832 II
15 Fosforany mg PO4/l 26 0,018 0,15 0,4 0,232 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,096 0,2 0,647 0,257 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 26 595 893 1363 1138 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 25 442 619 939 785 III
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3 25 91 113 129 101 II
20 Siarczany mg SO4/l 26 65 91,554 121,2 104,528 II
21 Chlorki mg Cl/l 26 72,5 160,25 303,5 223,196 III
22 Wapń mg Ca/l 26 49,4 67,777 80,4 79,218 II
23 Magnez mg Mg/l 26 11,8 15,004 21,3 17,542 I
24 Cynk mg Zn/l 26 0,02 0,0208 0,04 0,02 I
25 Kadm mg Cd/l 26 0,0002 0,00025 0,0004 0,00031 I
26 Mangan mg Mn/l 26 0,03 0,03 0,03 0,03 I
27 Miedź mg Cu/l 26 0,0019 0,0028 0,0063 0,004 I
28 Ołów mg Pb/l 26 0,01 0,01 0,01 0,01 I
29 Żelazo mg Fe/l 26 0,03 0,03 0,03 0,03 I
30 Fenole lotne mg/l 1 0,004 0,003 0,004 0,004 II
31 Chlorofil "a" ug/l 8 17,1 74,3 129,4 129,4 V
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 26 62 1195,2 6200 2300 IV
33 Og. lb. b. coli n/100 ml 3 2300 10500 23000 23000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.