Odra powyżej ujścia Nysy Łużyckiej (wodowskaz Połęcko) - 530,3 km
ODRA 530,3 km  pow. uj. Nysy Łużyckiej, (wod. Polecko)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 2,6 12,3 25,2 23,1 II
2 Barwa mg Pt/l 26 20 23 35 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 26 4,2 16,5 40,4 34,04 III
4 Odczyn   26 7 8,1 9,1 7,6-8,9 III
5 Tlen rozp. mg O2/l 26 7 11,186 18,5 8,095 I
6 BZT5 mg O2/l 26 1,02 4,755 13,25 8,151 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 26 3,1 5,028 7,2 7,034 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 26 9,18 32,437 52,55 46,169 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 26 3,02 7,885 13,16 11,665 III
10 Amoniak mg NH4/l 26 0,064 0,246 0,94 0,633 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,3 1,538 2,64 2,376 IV
12 Azotany mg NO3/l 26 0,01 9,345 22,4 19,412 III
13 Azotyny mg NO2/l 26 0,013 0,06 0,361 0,078 II
14 Azot ogólny mg N/l 26 1,75 3,63 6,37 5,548 III
15 Fosforany mg PO4/l 26 0,006 0,198 0,429 0,3 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,111 0,183 0,342 0,282 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 26 678 1036 1759 1436 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 26 478 674 1122 956 IV
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3 26 91,4 121,1 244 105,7 II
20 Siarczany mg SO4/l 26 76,5 96,811 129 116,24 II
21 Chlorki mg Cl/l 26 76 192,309 402 311,22 IV
22 Wapń mg Ca/l 26 64,5 77,641 117,5 90,13 II
23 Magnez mg Mg/l 26 11,4 17,13 27 24,808 I
24 Fluorki mg F/l 26 0,001 0,119 0,21 0,201 I
25 Arsen mg As/l 4 0,01 0,011 0,014 0,014 III
26 Bar mg Ba/l 4 0,02 0,0625 0,09 0,09 I
27 Bor mg B/l 4 0,05 0,079 0,1 0,1 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,0007 0,0011 0,002 0,002 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0007 0,0017 0,0032 0,0032 I
30 Cynk mg Zn/l 26 0,009 0,0179 0,048 0,0303 I
31 Glin mg Al/l 4 0,03 0,154 0,29 0,29 III
32 Kadm mg Cd/l 26 0,0001 0,0003 0,004 0,00041 I
33 Mangan mg Mn/l 26 0,02 0,0382 0,131 0,0741 II
34 Miedź mg Cu/l 26 0,0016 0,0057 0,025 0,0087 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,005 0,0062 0,0078 0,0078 I
36 Ołów mg Pb/l 26 0,0015 0,0019 0,0043 0,0035 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
38 Selen mg Se/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
39 Żelazo mg Fe/l 26 0,012 0,1291 0,548 3731 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 5 0,001 0,002 0,007 0,007 I
41 Fenole lotne mg/l 4 0,0008 0,0055 0,016 0,016 IV
42 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,01 0,019 0,026 0,026 I
43 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 0,003 0,003 0,003 0,003 I
44 Chlorofil "a" ug/l 10 18,9 91,26 183,6 183,6 V
45 Lb. b. coli fek. n/100 ml 26 600 4673 24000 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.