Obra, ujście do Warty (most w Skierzynie) - 1,6 km
OBRA 1,6 km ujście do Warty
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,9 11,8 21,1 20,5 I
2 Barwa mg Pt/l 12 20 29 35 35 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 11,83 27 24,3 II
4 Odczyn   12 7 8 8,7 7,3-8,5 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,7 9,868 13,85 6,792 II
6 BZT5 mg O2/l 12 2,9 4,675 7 6,46 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 6,1 9,05 11,5 11,23 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 24,9 35,583 46,9 45,658 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 13,4 19,292 24,1 23,074 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,036 0,082 0,141 0,138 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,78 1,266 1,65 1,596 III
12 Azotany mg NO3/l 12 0,4 2,508 6,6 6,168 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,033 0,137 0,79 0,452 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,2 1,798 2,97 2,824 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,018 0,299 0,74 0,735 IV
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,251 0,704 1,042 0,337 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 464 534 622 614 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 285 403 442 440 II
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3 12 160 188 206 162,7 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 56,2 69,175 101 91,172 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 22,4 28,1 35,8 33,802 I
22 Wapń mg Ca/l 12 0,8 74,358 94 92,596 II
23 Magnez mg Mg/l 12 10,4 11,883 13,8 13,152 I
24 Fluorki mg F/l 4 0,13 0,205 0,35 0,35 I
25 Arsen mg As/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,047 0,0535 0,062 0,062 I
27 Bor mg B/l 4 0,047 0,087 0,1 0,1 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 3 0,004 0,004 0,004 0,004 I
30 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
31 Glin mg Al/l 4 0,013 0,018 0,024 0,024 I
32 Kadm mg Cd/l 4 0,0002 0,00023 0,0003 0,0003 I
33 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0022 0,0039 0,00345 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,002 0,002 0,002 I
35 Ołów mg Pb/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
36 Rtęć mg Hg/l 4 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
37 Selen mg Se/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 4 0,007 0,007 0,007 0,007 I
40 Fenole lotne mg/l 4 0,001 0,0038 0,006 0,006 III
41 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,06 0,06 0,06 0,06 I
42 Oleje mineralne mg/l 4 0,33 0,44 0,56 0,56 V
43 Chlorofil "a" ug/l 8 2,7 57,375 185,2 185,2 V
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 62 593,7 2300 2300 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 1 1300 1300 1300 1300 III
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.