Nysa Łużycka powyżej Żarek Wielkich (punkt graniczny) - 75,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 75,0 km  pow. Żarek Wielkich,(punkt graniczny)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 5 11,3 18,9 18,8 I
2 Barwa mg Pt/l 12 15 20 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 4,6 9,91 28,4 25,11 III
4 Odczyn   12 6,8 7,2 7,7 6,8-7,6 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,49 10,117 12,36 7,165 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,5 2,804 4,76 4,09 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,8 3,776 5,53 5,06 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 16,27 22,638 37,35 34,612 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 3,56 5,198 7,14 6,902 II
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,064 0,278 0,901 0,888 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,01 1,583 2,65 2,385 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 5,6 10,768 16 14,434 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,03 0,068 0,161 0,135 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,72 4,032 4,9 4,846 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,051 0,108 0,185 0,179 I
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,064 0,109 0,176 0,165 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 296 369 416 414 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 127 273 382 363 II
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 40,2 54,2 69,8 41,3 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 54 76,792 109 97,444 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 16,6 26,65 39,6 34,902 I
22 Wapń mg Ca/l 12 30,1 37,192 44 43,406 I
23 Magnez mg Mg/l 12 4,2 7,833 14,5 12,556 I
24 Cynk mg Zn/l 12 0,009 0,0179 0,038 0,0353 I
25 Kadm mg Cd/l 12 0,0001 0,00013 0,0005 0,00028 I
26 Mangan mg Mn/l 12 0,021 0,0773 0,123 0,1117 III
27 Miedź mg Cu/l 12 0,0021 0,0033 0,0061 0,0048 I
28 Ołów mg Pb/l 12 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 I
29 Żelazo mg Fe/l 12 0,205 0,4026 0,811 0,7003 III
30 Chlorofil "a" ug/l 8 3,6 12625 19,2 19,2 II
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 620 3501,7 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.