Nysa Łużycka powyżej Forst - 55,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 55,0 km  pow. Forst
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 5 11,8 20,8 20,5 I
2 Barwa mg Pt/l 12 15 20 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3,6 10,85 39,2 26,67 III
4 Odczyn   12 6,8 7,4 7,9 7-7,9 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,59 10,731 13,21 8,168 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,1 2,613 4,9 4,446 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,2 3,684 6,53 5,504 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 17,13 22,418 34,68 30,895 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 3,68 5,248 8,96 7,567 II
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,026 0,216 0,901 0,602 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1 1,463 2,59 2,244 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 4,01 10,026 16 14,612 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,016 0,05 0,148 0,118 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,24 3,745 5,14 5 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,037 0,125 0,222 0,199 I
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,057 0,122 0,287 0,259 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 293 362 426 415 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 77 255 392 368 II
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 40,5 57,3 72 41,9 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 52,8 73,65 92,1 87,996 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 17 25,803 44 35,576 I
22 Wapń mg Ca/l 12 30,9 38,111 43,6 42,86 I
23 Magnez mg Mg/l 12 5,1 7,488 11,8 10,32 I
24 Cynk mg Zn/l 12 0,0009 0,0149 0,034 0,0329 I
25 Kadm mg Cd/l 12 0,0001 0,00013 0,0004 0,00024 I
26 Mangan mg Mn/l 12 0,021 0,0771 0,117 0,1105 III
27 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0038 0,0109 0,0077 I
28 Ołów mg Pb/l 12 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 I
29 Żelazo mg Fe/l 12 0,171 0,4013 0,807 0,7427 III
30 Chlorofil "a" ug/l 8 4,1 14,088 21,8 21,8 II
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 600 3318,3 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.