Nysa Łużycka poniżej Forst (m. Janiszowice) - 45,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 45,0 km  pon. Forst, (m. Janiszowice)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 5 11,6 20,2 19,6 I
2 Barwa mg Pt/l 12 15 20 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3,4 9,47 17,3 16,6 II
4 Odczyn   12 6,9 7,5 7,9 7,1-7,8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,6 10,195 12,34 7,892 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1 2,304 3,8 3,606 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,49 3,297 5,53 4,601 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 17,13 21,589 27,63 27,198 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 3,68 5,132 6,19 5,893 II
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,039 0,219 0,876 0,695 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,78 1,333 2,12 1,98 III
12 Azotany mg NO3/l 12 4,79 9,964 16,1 14,604 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,016 0,046 0,141 0,116 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,24 3,599 4,9 4,538 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,033 0,097 0,166 0,163 I
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,063 0,107 0,222 0,178 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 293 357 439 421 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 135 258 356 332 II
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 41,5 57,1 70 41,8 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 53 72,1 84,2 82,742 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 16,6 25,633 45 35,55 I
22 Wapń mg Ca/l 12 31,5 37,25 42,5 41,204 I
23 Magnez mg Mg/l 12 6,9 8,043 9,9 9,522 I
24 Cynk mg Zn/l 12 0,009 0,015 0,033 0,0281 I
25 Kadm mg Cd/l 12 0,0001 0,00013 0,0004 0,00029 I
26 Mangan mg Mn/l 12 0,021 0,0598 0,073 0,073 II
27 Miedź mg Cu/l 12 0,0016 0,0035 0,0069 0,0059 I
28 Ołów mg Pb/l 12 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 I
29 Żelazo mg Fe/l 12 0,174 0,3663 0,6684 0,5972 III
30 Chlorofil "a" ug/l 8 3,6 16,388 23,5 23,5 II
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 600 3141,7 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.