Nysa Łużycka powyżej Gubina (m. Sękowice) -  22,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 22,0 km  pow. Gubina (m.Sękowice)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 4,8 12,1 21,5 21,2 I
2 Barwa mg Pt/l 12 20 21 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3,5 12,87 36,3 30,52 III
4 Odczyn   12 7,2 7,5 7,9 7,2-7,8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,4 10,526 12,62 8,026 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,6 2,511 3,46 3,298 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 3 3,82 6,53 5,391 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 17 23,951 35,52 31,778 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 4,39 5,513 7,15 6,529 II
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,026 0,175 0,631 0,534 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,47 1,227 1,76 1,706 III
12 Azotany mg NO3/l 12 4,14 9,223 15 14,352 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,016 0,041 0,095 0,081 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,35 3,328 4,58 4,499 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,028 0,094 0,175 0,172 I
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,054 0,113 0,178 0,163 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 353 394 432 431 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 135 258 356 375 II
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 39,1 65,4 80,1 43,9 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 63,1 80,175 104 95,63 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 20 27,792 34,3 32,572 I
22 Wapń mg Ca/l 12 4,62 42,052 58,8 55,02 II
23 Magnez mg Mg/l 12 4,9 8,292 14,2 12,418 I
24 Cynk mg Zn/l 12 0,009 0,0137 0,025 0,0228 I
25 Kadm mg Cd/l 12 0,0001 0,00013 0,0005 0,00028 I
26 Mangan mg Mn/l 12 0,021 0,0688 0,215 0,01475 III
27 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0032 0,0061 0,0057 I
28 Ołów mg Pb/l 12 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 I
29 Żelazo mg Fe/l 12 0,11 0,3933 0,885 0,8321 III
30 Chlorofil "a" ug/l 7 4 18,571 51,1 51,1 IV
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 6519,2 24000 24000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.