Nysa Łużycka poniżej Gubina (punkt reper.) - 12,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 12,0 km  pon. Gubina (punkt reper.)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 3,1 11,9 21,8 21,5 I
2 Barwa mg Pt/l 26 15 21 30 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 26 5,6 13,42 52 22,85 II
4 Odczyn   26 6,8 7,6 8,4 7-7,9 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 26 7,6 10,781 16,76 8,177 I
6 BZT5 mg O2/l 26 1,66 3,72 11,26 6,89 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 26 3,07 3,888 6,06 4,912 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 26 18,44 25,303 43,58 36,959 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 26 4,38 6,087 8,2 7,103 II
10 Amoniak mg NH4/l 26 0,039 0,343 0,94 0,66 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,63 1,494 3,28 2,574 IV
12 Azotany mg NO3/l 26 3,14 8,492 15 9,894 II
13 Azotyny mg NO2/l 26 0,013 0,048 0,102 0,092 II
14 Azot ogólny mg N/l 26 1,87 3,427 5,9 4,449 II
15 Fosforany mg PO4/l 26 0,03 0,12 0,22 0,192 I
16 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,07 0,127 0,316 0,175 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 26 299 407 500 449 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 26 227 297 438 374 II
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3 26 53,4 72,8 115 59,2 III
20 Siarczany mg SO4/l 26 64,3 80,184 116 93,754 I
21 Chlorki mg Cl/l 26 20,2 29,158 36,9 34,448 I
22 Wapń mg Ca/l 26 33,3 47,663 93,8 52,676 II
23 Magnez mg Mg/l 26 4,4 9,392 17,7 15,336 I
24 Fluorki mg F/l 25 0,07 0,157 0,24 0,213 I
25 Arsen mg As/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,006 0,039 0,05 0,05 I
27 Bor mg B/l 4 0,03 0,065 0,1 0,01 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0007 0,0015 0,0022 0,0022 I
30 Cynk mg Zn/l 26 0,009 0,0166 0,095 0,0204 I
31 Glin mg Al/l 4 0,129 0,146 0,162 0,162 II
32 Kadm mg Cd/l 26 0,0001 0,00014 0,0005 0,00021 I
33 Mangan mg Mn/l 26 0,021 0,0654 0,14 0,1121 III
34 Miedź mg Cu/l 26 0,0013 0,0031 0,0057 0,0044 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0053 0,0149 0,041 0,041 III
36 Ołów mg Pb/l 26 0,0015 0,0016 0,0029 0,002 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
38 Selen mg Se/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
39 Żelazo mg Fe/l 26 0,088 0,3426 0,719 0,5743 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 3 0,001 0,003 0,007 0,007 I
41 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,0065 0,02 0,02 IV
42 Sub.pow. cz. an. mg/l 3 0,002 0,01 0,021 0,021 I
43 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
44 Chlorofil "a" ug/l 10 4,6 14,43 21 21 II
45 Lb. b. coli fek. n/100 ml 26 230 4766,5 24000 7268 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.