Nysa Łużycka poniżej Steinbach - 108,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 108,0 km  pon. Steinbach
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 5 11,8 19,2 18,8 I
2 Barwa mg Pt/l 12 10 20 30 27 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3,9 23,76 121 95,3 IV
4 Odczyn   12 6,8 7,2 7,6 6,9-7,5 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 5,8 9,47 14,28 6,588 II
6 BZT5 mg O2/l 12 1 3,312 6,41 5,843 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,9 4,994 11,22 10,253 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 14,3 30,447 53 52,47 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 3,64 7,177 17,28 14,267 III
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,064 0,435 1,571 1,418 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,18 1,788 3,36 2,993 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 9,3 13,328 17,4 16,158 III
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,076 0,131 0,24 0,224 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 3,92 4,836 6,11 5,818 III
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,067 0,225 0,481 0,363 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,053 0,195 0,53 0,463 III
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 301 382 502 484 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 99 292 396 395 II
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 41,1 61,8 84 41,2 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 46,6 69,636 96,8 94,748 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 18,4 28,425 37,7 37,484 I
22 Wapń mg Ca/l 12 30 36,433 42,8 42,638 I
23 Magnez mg Mg/l 12 3,1 7,772 16 12,814 I
24 Cynk mg Zn/l 12 0,009 0,0263 0,104 0,0667 I
25 Kadm mg Cd/l 12 0,0001 0,00016 0,0004 0,00035 I
26 Mangan mg Mn/l 12 0,041 0,0927 0,26 0,2222 III
27 Miedź mg Cu/l 12 0,0027 0,005 0,0199 0,0129 I
28 Ołów mg Pb/l 12 0,0015 0,0016 0,0019 0,0018 I
29 Żelazo mg Fe/l 12 0,084 0,2963 1,125 0,7092 III
30 Chlorofil "a" ug/l 8 3,4 12,325 18,6 18,6 II
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 2300 4908,3 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.