Nysa Łużycka, ujście do Odry (m. Kosarzyn) - 1,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 1,0 km  uj. do Odry, (m. Kosarzyn)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 4,8 12,1 21,8 21,2 I
2 Barwa mg Pt/l 12 15 21 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 6 9,02 13,4 12,43 I
4 Odczyn   12 7,3 7,6 7,9 7,4-7,9 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,3 10,057 12,05 7,646 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,2 2,318 3,24 3,181 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 3 3,675 4,76 4,485 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 17,52 22,336 31,02 30,118 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 4,16 5,729 7,13 6,925 II
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,039 0,32 1,339 1,04 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 11,15 1,495 2,35 2,15 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 4,85 8,623 14,7 13,566 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,013 0,037 0,085 0,075 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,4 3,457 4,82 4,717 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,038 0,121 0,23 0,211 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,076 0,149 0,561 0,349 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 349 403 452 449 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 236 306 362 359 II
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 56,2 74,8 89 56,8 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 63 79,925 104 97,844 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 20,2 28,433 36,5 36,014 I
22 Wapń mg Ca/l 12 38,8 46,467 51,8 51,152 II
23 Magnez mg Mg/l 12 5,6 8,783 11,8 11,746 I
24 Cynk mg Zn/l 12 0,009 0,0133 0,026 0,0227 I
25 Kadm mg Cd/l 12 0,0001 0,00014 0,0005 0,00034 I
26 Mangan mg Mn/l 12 0,02 0,055 0,1 0,0941 II
27 Miedź mg Cu/l 12 0,0016 0,0032 0,0069 0,0055 I
28 Ołów mg Pb/l 12 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 I
29 Żelazo mg Fe/l 12 0,0113 0,3927 0,874 0,8092 III
30 Chlorofil "a" ug/l 8 4 16,625 29 29 III
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 620 5718,3 24000 14388 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.