Noteć w miejscowości Santok (ujście do Warty) - 0,5 km
NOTEĆ 0,5 km uj. do Warty
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 3,5 11,7 22,3 20,6 I
2 Barwa mg Pt/l 12 25 31 40 40 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 8,67 32 22,82 II
4 Odczyn   12 7,4 7,7 8 7,5-8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,7 10,075 12,2 7,9 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,2 2,242 4,8 3,882 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,5 6,983 11,7 9,81 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 16,6 25,225 34,2 33,93 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 9,7 15 26,9 53,336 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,093 0,435 0,287 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,69 0,996 1,75 1,62 III
12 Azotany mg NO3/l 12 1,8 4,25 9,3 8,328 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,033 0,104 0,701 0,367 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,12 1,987 3,42 3,253 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,027 0,175 0,37 0,311 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,09 0,153 0,22 0,214 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 433 535 648 632 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 320 391 484 482 II
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3 12 165 186,3 229 172 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 30,1 43,758 62,7 61,134 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 15,3 39,667 63 61,488 I
22 Wapń mg Ca/l 12 69,6 80,267 95,3 92,87 II
23 Magnez mg Mg/l 12 7,7 9,058 11,1 10,884 I
24 Fluorki mg F/l 4 0,07 0,128 0,16 0,16 I
25 Arsen mg As/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,03 0,0405 0,047 0,047 I
27 Bor mg B/l 4 0,1 0,1 0,1 0,1 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 2 0,004 0,004 0,004 0,004 I
30 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
31 Glin mg Al/l 4 0,013 0,026 0,05 0,05 I
32 Kadm mg Cd/l 4 0,0002 0,00028 0,0004 0,0004 I
33 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0026 0,0082 0,0061 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,003 0,005 0,005 I
35 Ołów mg Pb/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
36 Rtęć mg Hg/l 4 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
37 Selen mg Se/l 4 0,001 0,008 0,01 0,01 I
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 4 0,007 0,007 0,007 0,007 I
40 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,0038 0,006 0,006 III
41 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,06 0,06 0,06 0,06 I
42 Oleje mineralne mg/l 4 0,1 0,475 0,9 0,9 V
43 Chlorofil "a" ug/l 8 2,1 18,425 71,4 71,4 IV
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 2840 23000 11822 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 1 6200 6200 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.