Bóbr w Nowogrodzie Bobrzańskim (most drogowy) - 47,9 km
BÓBR 47,9 km  Nowogród Bobrzanski (most drogowy)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 2 10,6 22 20,5 I
2 Barwa mg Pt/l 12 15 20 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 5,2 10,75 17,2 16,66 II
4 Odczyn   12 7,1 7,7 9,1 7,3-8,4 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,1 10,697 14,79 7,126 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1 2,691 5,79 4,769 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 1,97 3,542 4,4 4,4 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 10,54 20,495 30,3 29,328 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 4,16 5,593 6,77 6,651 II
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,039 0,176 0,515 0,39 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,23 1,171 2,06 2,055 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 2,743 7,109 11,8 11,422 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,023 0,038 0,056 0,053 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 0,86 2,79 4,41 4,086 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,09 0,163 0,232 0,221 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,039 0,126 0,41 0,304 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 216 241 288 269 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 102 169 266 244 I
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 44,2 51,3 57,8 44,6 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 36,1 41,033 47 45,758 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 11,9 13,308 14,6 14,546 I
22 Wapń Ca/l 12 26,5 31,992 47,1 41,916 I
23 Magnez Mg/l 12 3,9 6,492 11,6 10,52 I
24 Cynk mg Zn/l 12 0,009 0,0219 0,097 0,0651 I
25 Miedź mg Cu/l 11 0,0014 0,0047 0,015 0,015 I
26 Chlorofil "a" ug/l 8 2 15,325 27,8 27,8 III
27 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 4588,3 24000 14388 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV