Bóbr, ujście do Odry (most w m. Stary Raduszec) - 2,0 km
BÓBR 2,0 km  uj. do Odry, (most w m. Stary Raduszec)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 4,6 12,1 25 23,3 II
2 Barwa mg Pt/l 12 15 21 30 27 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 4,4 15,59 49,2 35,81 III
4 Odczyn   12 7,2 8 9,4 7,3-9,3 V
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,2 11,268 18,14 7,643 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1 3,225 7,45 6,748 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 7 2,64 3,204 4,13 4,13 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 16,5 21,725 28,6 26,548 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 4,81 5,916 7,93 7,633 II
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,039 0,274 1,017 0,732 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,5 1,244 1,74 1,729 III
12 Azotany mg NO3/l 12 0,044 5,894 12 11,892 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,013 0,038 0,076 0,067 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 0,65 2,585 4,39 4,163 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,062 0,159 0,267 0,263 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,075 0,153 0,377 0,291 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 220 244 278 267 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 124 180 356 286 I
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 41 53,7 61,7 43,7 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 36,8 41,633 47 46,676 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 11,9 13,333 14,8 14,638 I
22 Wapń mg Ca/l 6 26,5 31,1 35,4 35,4 I
23 Magnez mg Mg/l 6 4,4 5,45 6,2 6,2 I
24 Fluorki mg F/l 4 0,06 0,078 0,11 0,11 I
25 Arsen mg As/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,006 0,034 0,05 0,05 I
27 Bor mg B/l 4 0,01 0,048 0,1 0,1 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,0007 0,0012 0,0019 0,0019 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0007 0,0014 0,0022 0,0022 I
30 Cynk mg Zn/l 12 0,009 0,0137 0,03 0,0268 I
31 Glin mg Al/l 4 0,099 0,139 0,168 0,168 II
32 Kadm mg Cd/l 4 0,0001 0,00028 0,0005 0,0005 I
33 Miedź mg Cu/l 12 0,0023 0,0043 0,0104 0,0091 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,004 0,005 0,006 0,006 I
35 Ołów mg Pb/l 4 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 I
36 Rtęć mg Hg/l 4 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
37 Selen mg Se/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,362 0,4785 0,63 0,63 III
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 3 nw 0,003 0,007 0,007 I
40 Fenole lotne mg/l 4 0,0008 0,0026 0,005 0,005 II
41 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,002 0,018 0,032 0,032 I
42 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 0,023 0,023 0,023 0,023 II
43 Chlorofil "a" ug/l 8 4,1 18,45 29,4 29,4 III
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 2108,3 6200 4148 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.