Szprotawa, ujście do Bobru (w m. Szprotawa) - 0,2 km
Szprotawa 0,2 km  uj. do Nysy Łużyckiej, (m.Gubin)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 3,9 11,1 21,3 19,9 I
2 Barwa mg Pt/l 12 30 38 50 50 IV
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 0,95 5,7 12,1 10,64 I
3 Odczyn   12 6,8 7,3 7,8 7-7,6 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 4,39 7,668 11,2 4,395 IV
5 BZT5 mg O2/l 12 1,56 2,976 4,84 4,797 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 7,07 9,408 12,6 11,898 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 32,8 46,859 67,45 65,614 V
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 11,81 14,036 15,72 15,472 IV
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,232 0,497 1,03 0,933 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,75 1,681 3,19 2,909 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 1,71 7,384 17,3 14,654 II
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,047 0,12 0,427 0,297 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 1,98 3,378 5,03 4,587 II
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,167 0,322 0,529 0,509 III
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,114 0,175 0,263 0,247 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 472 541 626 604 II
17 Subst. Rozp. Org. mg/l 12 331 413 500 488 II
18 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 101 131 149,9 106,6 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 55,8 80,608 108 105,3 II
20 Chlorki mg Cl/l 12 26,9 40,967 55,8 53,856 I
21 Wapń mg Ca/l 12 66,9 85,35 107,2 102,61 III
22 Magnez mg Mg/l 12 5,3 7,967 10,6 10,006 I
23 Miedź mg Cu/l 12 0,0023 0,007 0,039 0,214 II
24 Chlorofil "a" ug/l 8 1,2 7,9 19,2 19,2 II
25 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 2300 49972,7 240000 240000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.