Kopanica (Rów Polski) w m. Łęgoń - 13,5 km
RÓW POLSKI 13,5 km  Rów Polski (Kopanica) w m.Łęgoń
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 2,8 11,4 22,4 21,8 I
2 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,84 1,634 3,2 3,038 IV
3 Azotany mg NO3/l 12 3 22,29 45 44,59 IV
4 Azotyny mg NO2/l 12 0,061 0,1793 0,45 0,407 III
5 Azot ogólny mg N/l 12 2,8 6,658 12 11,46 IV
6 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,07 0,218 0,43 0,408 III
7 Chlorofil "a" ug/l 8 0,5 1,9 4,3 4,3 I
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.