Rów Polski, ujście do Baryczy (most Dryżyna - Niechlów) - 3,2 km
Rów Polski 3,2 km  uj.do Baryczy
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik
1 Temp. wody °C 12 2,2 11,4 22 21,7 I
2 Barwa mg Pt/l 12 20 33 50 45 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 5 5,24 7,2 6,39 I
4 Odczyn   12 7,5 7,7 8,2 7,5-8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 3,5 6,958 11,8 3,662 V
6 BZT5 mg O2/l 12 0,74 2,438 6 5,946 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 10 20,7 35,02 61,2 61,2 V
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 9,4 14,308 22,8 22,638 V
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,032 1,013 8 5,408 V
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,62 2,004 7,1 5,48 V
11 Azotany mg NO3/l 12 3 17,917 59 55,22 V
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,022 0,111 0,28 0,237 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 1,7 6,108 15 14,46 IV
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,05 1,211 2,9 2,576 V
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,11 0,5 1,1 1,03 V
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 796 939 1071 1055 III
17 Subst. rozp. og. mg/l 12 647 726 846 819 IV
18 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 210 259,3 304 221,9 I
19 Siarczany mg SO4/l 12 150 165,417 190 184,6 III
20 Chlorki mg Cl/l 12 41,1 74,475 95 94,19 I
21 Wapń mg Ca/l 12 125 144,25 170 164,6 III
22 Magnez mg Mg/l 12 16 18,75 22 22 I
23 Fluorki mg F/l 4 0,5 0,5 0,5 0,5 I
24 Arsen mg As/l 4 0,001 0,003 0,01 0,01 I
25 Bar mg Ba/l 4 0,06 0,0675 0,08 0,08 I
26 Bor mg B/l 4 0,06 0,078 0,09 0,09 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
29 Glin mg Al/l 4 0,05 0,05 0,05 0,05 I
30 Kadm mg Cd/l 4 0,0002 0,00028 0,0005 0,0005 I
31 Miedź mg Cu/l 12 0,0015 0,0024 0,003 0,003 I
32 Nikiel mg Ni/l 4 0,01 0,0143 0,022 0,022 III
33 Ołów mg Pb/l 4 0,005 0,005 0,005 0,005 I
34 Rtęć mg Hg/l 4 0,00005 0,00015 0,00024 0,00024 I
35 Selen mg Se/l 4 0,001 0,003 0,01 0,01 I
36 Żelazo mg Fe/l 4 0,05 0,0575 0,07 0,07 I
37 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,002 0,002 0,002 II
38 Suma 2 pestycyd. µg/l 4 0,0005 0,01063 0,022 0,022 I
39 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,012 0,014 0,016 0,016 I
40 Wlp. węglow. aromat. µg/l 1 0,002 0,002 0,002 0,002 I
41 Ind.sap. fitopl.   4 1,97 2,125 2,22 2,22 III
42 Chlorofil "a" ug/l 8 1 3,65 12 12 II
43 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 23 3440,2 24000 16980 IV
44 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 93 7343,3 46000 34120 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.