Pliszka (w miejscowości Urad) - 0,3 km
Pliszka 0,3 km w miejscowości Urad
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 4,2 11,7 21,7 21 I
2 Barwa mg Pt/l 11 20 28 40 40 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 4 7,58 15 13,92 I
4 Odczyn   12 7,5 7,7 8 7,5-7,9 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 7 9,958 14,46 7,216 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,3 2,425 4,7 3,944 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,8 5,175 6,5 6,284 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 13,6 18,867 42,2 32,048 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 6,3 9,892 14,7 14,376 III
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,023 0,053 0,103 0,091 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,28 0,939 2,21 2,005 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 0,4 0,908 1,8 1,53 I
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,01 0,034 0,059 0,054 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 0,38 1,158 2,32 2,169 I
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,018 0,163 0,31 0,288 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,071 0,139 0,339 0,264 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 283 334 364 360 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 11 194 259 329 329 II
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3 11 116 139 155 116 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 28,2 38,492 44,7 44,43 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 7,4 9,508 11,7 11,16 I
22 Wapń mg Ca/l 12 51,8 61,733 69,9 69,198 II
23 Magnez mg Mg/l 12 4,6 4,792 5,3 5,138 I
24 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
25 Kadm mg Cd/l 12 0,0002 0,00023 0,0003 0,0003 I
26 Mangan mg Mn/l 12 0,03 0,0433 0,07 0,07 II
27 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0024 0,0042 0,0042 I
28 Ołów mg Pb/l 12 0,01 0,01 0,01 0,01 I
29 Żelazo mg Fe/l 12 0,03 0,0325 0,04 0,04 I
30 Fenole lotne mg/l 1 0,003 0,003 0,003 0,003 II
31 Chlorofil "a" ug/l 8 2,1 11,363 44 44 III
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 23 403 2300 1392,8 III
33 Og. lb. b. coli n/100 ml 1 620 620 620 620 III
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.