Odra powyżej Nowej Soli (most w m. Nowa Sól) - 428,8 km
ODRA 428,8 km  pow. Nowej Soli, (most w m. Nowa Sól)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 2,8 13 24 22,4 II
2 Barwa mg Pt/l 12 20 21 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 8,2 19,37 40,4 32,19 III
4 Odczyn   12 7,5 8 8,7 7,5-8,5 III
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,12 10,47 12,63 7,33 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,23 3,765 11,17 9,404 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,3 5,483 7,66 7,142 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 18,61 32,48 61,36 54,146 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 6,22 9,722 20,2 14,8 III
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,039 0,2 0,644 0,456 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,89 1,349 2,14 1,994 III
12 Azotany mg NO3/l 12 3,75 10,801 22,3 20,248 III
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,033 0,065 0,121 0,112 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,1 3,833 6,65 5,937 III
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,022 0,22 0,34 0,331 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,051 0,277 0,814 0,765 IV
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 729 1190 2236 1927 IV
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 507 764 1380 1200 IV
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 107 121,3 138,9 108,6 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 78,8 117,425 265 202,9 III
21 Chlorki mg Cl/l 12 87,6 267,717 907 639,16 V
22 Wapń mg Ca/l 12 38,1 78,829 112,2 103,344 III
23 Magnez mg Mg/l 12 10,1 21,592 37,1 33,806 II
24 Miedź mg Cu/l 12 0,0027 0,0059 0,011 0,0108 I
25 Chlorofil "a" ug/l 8 17,6 65,125 135,2 135,2 V
26 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 600 8883,3 24000 24000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.