Obrzyca w miejscowości Sadowa - 2,6 km
OBRZYCA 2,6 km w miejscowości Sadowa
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 2 12,8 23,1 22,2 II
2 Barwa mg Pt/l 12 16 24 30 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 1,6 6,55 18,8 15,45 II
4 Odczyn   11 7,3 7,8 8,2 7,3-8,2 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 2,5 6,434 12,5 2,662 V
6 BZT5 mg O2/l 12 1,3 3,26 7,63 6,588 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 5,66 7,33 8,5 8,446 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 11 37,908 51,23 50,901 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 9,66 11,878 16,2 15,66 IV
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,064 0,255 0,515 0,473 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,12 1,703 3,08 2,605 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 0,7 2,561 7,43 7,236 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,039 0,084 0,174 0,156 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 1053 2,303 3,63 3,328 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,051 0,626 1,95 1,426 V
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,157 0,259 0,548 0,422 III
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 410 521 624 620 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 332 411 545 503 III
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3 12 132 155,9 170,6 137,4 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 59,2 83,892 113 109,76 II
21 Chlorki mg Cl/l 12 27,5 37,233 84 61,05 I
22 Wapń mg Ca/l 12 71,2 83,825 99 97,38 II
23 Magnez mg Mg/l 12 4,2 10,967 13,6 13,6 I
24 Fluorki mg F/l 1 0,19 0,19 0,19 0,19 I
26 Bar mg Ba/l 1 0,006 0,006 0,006 0,006 I
27 Bor mg B/l 1 0,03 0,03 0,03 0,03 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 1       0,0007 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 1 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 I
30 Cynk mg Zn/l 4 0,009 0,009 0,009 0,009 I
31 Mangan mg Mn/l 4 0,095 0,1288 0,18 0,18 III
32 Miedź mg Cu/l 12 0,0009 0,002 0,0034 0,0032 I
33 Ołów mg Pb/l 1 0,003 0,003 0,003 0,003 I
34 Rtęć mg Hg/l 1 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 I
35 Żelazo mg Fe/l 4 0,31 0,365 0,43 0,43 III
36 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 0,005 0,005 0,005 0,005 I
37 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,003 0,006 0,006 III
38 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,02 0,02 0,02 0,02 I
39 Wlp. węglow. ar. ug/l 1       0,005 I
40 Chlorofil "a" ug/l 8 2,5 24,775 84,8 84,8 IV
41 Lb. b. coli fek. n/100 ml 10 50 880 2300 2300 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.