Lubsza, ujście do Nysy Łużyckiej - 0,5 km
LUBSZA 0,5 km  uj. do Nysy Łużyckiej, (m.Gubin)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 4,7 11,5 17,9 18,8 I
2 Barwa mg Pt/l 12 15 29 50 45 IV
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 2,2 6,28 10,8 10,4 I
3 Odczyn   12 6,8 7,4 7,8 7-7,6 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,07 9,548 11,5 7,177 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,28 2,393 4,1 3,69 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,8 6,43 9,49 8,642 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 22,8 36,114 50,69 49,21 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 5,23 9,715 12,12 11,434 III
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,064 0,248 0,528 0,5 I
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,24 1,263 2,68 2,124 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 2,85 5,187 10,02 8,731 II
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,026 0,074 0,174 0,141 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 1,53 2,603 4,05 3,829 II
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,035 0,121 0,206 0,181 I
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,254 0,436 0,73 0,227 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 414 458 544 514 II
17 Subst. Rozp. Org. mg/l 12 148 344 514 463 II
18 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 76,5 108 123 86,8 III
19 Siarczany mg SO4/l 12 71,8 87,942 110 109,46 II
20 Chlorki mg Cl/l 12 20,5 25,45 30,7 30,538 I
21 Wapń mg Ca/l 12 47,1 69,925 84,3 79,494 II
22 Magnez mg Mg/l 12 5,5 8,708 12,8 11,504 I
23 Cynk mg Zn/l 12 0,009 0,0111 0,022 0,0174 I
24 Kadm mg Cd/l 12 0,0001 0,00017 0,0008 0,00048 I
25 Mangan mg Mn/l 12 0,0013 0,1796 0,421 0,3724 III
26 Miedź mg Cu/l 12 0,0008 0,0024 0,0072 0,0051 I
27 Ołów mg Pb/l 12 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 I
28 Żelazo mg Fe/l 12 0,105 0,7586 1,601 1,3958 IV
29 Chlorofil "a" ug/l 8 1,2 9,8125 19,4 19,4 II
30 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 19294,2 24000 24000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.