Kwisa, ujście do Bobru (most w m. Trzebów) - 4,4 km
KWISA 4,4 km  uj. do Bobru, (most w m. Trzebów)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 4,1 10,5 20 19 I
2 Barwa mg Pt/l 12 15 19 25 22 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 0,8 6,53 14 12,7 I
4 Odczyn   12 6,8 7,4 8 7,7-8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,3 10,214 12,39 7,202 I
6 BZT5 mg O2/l 12 0,97 2,253 4,42 3,745 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 7 1,43 2,023 4,33 4,33 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 12,45 19,999 47,8 36,298 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 2,78 3,91 6,36 5,582 II
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,009 0,24 0,914 0,768 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,47 1,136 1,56 1,436 III
12 Azotany mg NO3/l 12 4,92 7,283 9,97 9,894 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,01 0,04 0,082 0,07 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,22 2,793 3,55 3,512 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,053 0,12 0,203 0,182 I
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,017 0,086 0,19 0,148 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 170 239 704 440 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 78 146 290 238 I
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3 12 24,2 35,8 56 26,3 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 24,5 38,446 46,8 45,558 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 5,55 8,575 10,8 10,422 I
22 Wapń mg Ca/l 6 19 24,408 29,8 29,8 I
23 Magnez mg Mg/l 6 3,4 4,683 6,1 6,1 I
24 Fluorki mg F/l 4 0,05 0,085 0,12 0,12 I
25 Arsen mg As/l 4 0,01 0,01 0,011 0,011 III
26 Bar mg Ba/l 4 0,006 0,029 0,04 0,04 I
27 Bor mg B/l 4 0,01 0,048 0,1 0,1 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0007 0,0012 0,0019 0,0019 I
30 Cynk mg Zn/l 12 0,006 0,0162 0,036 0,0301 I
31 Glin mg Al/l 4 0,03 0,135 0,433 0,433 IV
32 Kadm mg Cd/l 4 0,0001 0,00033 0,0009 0,0009 II
33 Miedź mg Cu/l 12 0,0013 0,0026 0,0041 0,0038 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,0028 0,0072 0,016 0,016 II
35 Ołów mg Pb/l 4 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 I
36 Rtęć mg Hg/l 4 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
37 Selen mg Se/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,15 0,3708 0,77 0,77 III
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 4 0,001 0,003 0,007 0,007 I
40 Fenole lotne mg/l 4 0,003 0,0078 0,014 0,014 IV
41 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,001 0,033 0,09 0,09 I
42 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 0,018 0,018 0,018 0,018 II
43 Chlorofil "a" ug/l 8 2,1 7,462 16,1 16,1 II
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 21988,3 240000 113748 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.