Krzycki Rów powyżej Wschowy (Siedlnica) - 52,1 km
KRZYCKI RÓW 52,1 km pow. Wschowy
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 4 4,5 10,2 15,6 15,6 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 4 3 11,25 27 27 III
3 Odczyn   4 7,3 7,6 7,8 7,3-7,8 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 4 5,1 7,443 11,85 5,1 III
5 BZT5 mg O2/l 4 2,19 3,995 7,12 7,12 IV
6 Ogólny węg. org. mg C/l 4 9,55 14,065 18,44 18,44 IV
7 Amoniak mg NH4/l 4 0,103 0,19 0,283 0,283 I
8 Azot Kjeldahla mg N/l 4 1,22 1,63 2,6 2,6 IV
9 Azotany mg NO3/l 4 1,72 13,661 38,57 38,57 IV
10 Azotyny mg NO2/l 4 0,066 0,157 0,256 0,256 III
11 Azot ogólny mg N/l 4 1,84 4,77 10,06 10,06 IV
12 Fosforany mg PO4/l 4 0,014 0,135 0,297 0,352 II
13 Fosfor ogólny mg P/l 4 0,121 0,205 0,3 0,3 II
14 Przew. elektrol. uS/cm 4 616 681 803 803 II
15 Subst. rozp. og. mg/l 4 321 514 669 669 III
16 Chlorofil "a" ug/l 4 3,8 11,425 20,7 20,7 II
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.