Krzycki Rów przed ujściem do Odry - 1,5 km
KRZYCKI RÓW 1,5 km przed uj. do Odry
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 3 11,3 24 19,7 I
2 Barwa mg Pt/l 12 10 21 30 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 0,4 5,08 19,7 13,76 I
4 Odczyn   12 7,4 7,7 7,9 7,5-7,9 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 5,39 8,482 10,41 6,276 II
6 BZT5 mg O2/l 12 1,14 1,836 4,03 3,252 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,9 4,373 8,2 6,85 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 13,9 25,999 36,46 35,331 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 5,61 7,598 10,45 9,818 II
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,052 0,252 1,03 0,641 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,5 1,509 4,77 3,15 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 0,01 6,704 33,3 28,98 IV
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,003 0,065 0,227 0,167 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 0,65 3,044 8,99 7,926 III
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,014 0,135 0,297 0,249 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,032 0,127 0,237 0,229 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 460 549 703 697 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 89 385 583 551 III
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 139,4 153,2 168,7 141,9 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 76,7 97,158 125 125 II
21 Chlorki mg Cl/l 12 15,9 22,7 37,8 36,234 I
22 Wapń mg Ca/l 12 79,4 92,642 106,2 105,66 III
23 Magnez mg Mg/l 12 5,9 10333 18,3 17,868 I
24 Miedź mg Cu/l 12 0,0011 0,0032 0,007 0,0059 I
26 Chlorofil "a" ug/l 8 2,1 12,3 20,7 20,7 II
27 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 2830 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.