Ilanka , ujście do Odry (m. Świecko) - 0,5 km
ILANKA 0,5 km uj. do Odry
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 4,7 11,1 19,5 19 I
2 Barwa mg Pt/l 11 20 32 50 50 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 11,5 27 21,06 II
4 Odczyn   12 7,4 7,6 7,8 7,5-7,8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,3 9,143 12,22 6,797 II
6 BZT5 mg O2/l 12 1,1 2,417 4,4 4,238 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 5,9 8,325 11,2 11,092 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 13,7 25,908 39,3 36,33 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 8,2 14,217 18,4 18,238 IV
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,068 0,194 0,169 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,41 1,073 2,22 2,117 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 0,9 1,883 3,5 3,284 I
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,016 0,053 0,092 0,092 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 0,72 1,513 2,83 2,684 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,098 0,2 0,43 0,375 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,11 0,219 0,365 0,353 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 283 425 445 444 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 11 223 356 921 921 IV
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3 11 167 183,9 198 167 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 26,8 40,225 50,9 49,982 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 11,6 15,692 20 18,866 I
22 Wapń mg Ca/l 12 74,4 80,325 87,4 86,482 II
23 Magnez mg Mg/l 12 5,8 6,058 6,4 6,346 I
24 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
25 Kadm mg Cd/l 12 0,0002 0,00022 0,0003 0,0003 I
26 Mangan mg Mn/l 12 0,03 0,0873 0,17 0,1527 III
27 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,002 0,0023 0,0023 I
28 Ołów mg Pb/l 12 0,01 0,01 0,01 0,01 I
29 Żelazo mg Fe/l 12 0,03 0,04 0,05 0,05 I
30 Fenole lotne mg/l 1 0,003 0,003 0,003 0,003 II
31 Chlorofil "a" ug/l 8 2,4 19,238 105,1 105,1 V
32 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 4065,8 23000 13928 IV
33 Og. lb. b. coli n/100 ml 1 230000 230000 230000 230000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.