Gniła Obra poniżej jezior Wojnowskich - 2,7 km
GNIŁA OBRA - 2,7 km  poniżej jezior Wojnowskich
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 2,1 12,4 22,4 22,1 II
2 Barwa mg Pt/l 12 20 25 30 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 4 12,96 20 19,46 II
4 Odczyn   12 7,8 8,3 8,8 7,9-8,7 III
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 5,95 12,255 18,64 6,058 II
6 BZT5 mg O2/l 12 4,48 7,523 12,77 11,706 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 5,7 7,695 10,69 10,371 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 26,1 39,53 55,58 49,694 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 8,36 12,413 16,55 16,491 IV
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,039 0,469 1,314 1,133 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,32 2,227 4 3,725 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 0,01 1,714 6,86 60,72 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,003 0,045 0,105 0,098 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,79 2,632 4 3,73 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,041 0,211 0,426 0,386 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,065 0,18 0,329 0,278 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 433 498 583 580 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 287 345 400 396 II
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 133 170,6 204,9 134,8 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 56,4 70,033 90,6 86,388 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 20 21,783 24,2 23,552 I
22 Wapń mg Ca/l 12 63,1 79,992 100,1 99,614 II
23 Magnez mg Mg/l 12 5,1 11,931 20,7 17,406 I
24 Miedź mg Cu/l 12 0,0003 0,0022 0,0055 0,0051 I
26 Chlorofil "a" ug/l 8 49,7 106,025 181,2 181,2 V
27 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 60 1250 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.