Czernica powyżej Jeziora Sławskiego (wod. Sława Śląska) - 0,1 km
CZERNICA 0,1 km  pow. Jez. Sławskiego (wod. Sława Śląska)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,5 11 19,5 19,2 I
2 Barwa mg Pt/l 12 20 31 50 42 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 4,3 11,61 20,8 20,58 II
4 Odczyn   12 7,3 7,5 7,7 7,4-7,6 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 3,29 6,841 10,31 3,684 V
6 BZT5 mg O2/l 12 2,81 4,353 7,3 7,003 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 5,55 7,708 11 10,082 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 24,4 40,648 66,16 62,353 V
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 9,69 13,209 19,02 17,265 IV
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,438 1,5 6,284 4,351 V
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,46 2,84 6,59 5,478 V
12 Azotany mg NO3/l 12 0,01 13,057 21,1 19,318 III
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,053 0,427 2,423 1,423 V
14 Azot ogólny mg N/l 12 3,2 5,92 1,19 9,257 III
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,158 1,844 7,07 5,509 V
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,233 0,813 1,78 1,736 V
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 816 902 1193 1061 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 516 624 729 708 III
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 198 218,3 241 198,2 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 65,8 126,1 173 169,76 III
21 Chlorki mg Cl/l 12 19,3 74,933 161 140,48 II
22 Wapń mg Ca/l 12 95,4 124,008 158,8 151,618 III
23 Magnez mg Mg/l 12 6,2 12,108 18,7 17,026 I
24 Miedź mg Cu/l 12 0,0014 0,0034 0,0119 0,0165 I
25 Fenole lotne mg/l 12 nw nw nw 0 I
26 Chlorofil "a" ug/l 8 6,7 25,2 119,5 119,5 V
27 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 2300 7909 24000 2400 V
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.