Czarna Struga poniżej Nowej Soli (przed ujściem do Odry) - 2,5 km
CZARNA STRUGA 2,5 km  pon. Nowej Soli (przed uj. do Odry)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 11 4,4 12,8 21 21 I
2 Barwa mg Pt/l 11 25 36 60 60 V
3 Zawiesina ogólna mg/l 11 2,4 20 111 111 V
4 Odczyn   11 7 7,3 7,6 7-7,6 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 11 3,5 6,424 10,1 3,5 V
6 BZT5 mg O2/l 11 2,38 5,399 9,63 9,63 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 11 4,18 8,378 12,23 12,23 IV
8 ChZT-Cr mg O2/l 11 26,28 50,062 64,56 64,56 V
9 Ogólny węg. org. mg C/l 11 9,71 14,889 20,7 20,7 V
10 Amoniak mg NH4/l 11 0,206 1,588 3,387 3,387 IV
11 Azot Kjeldahla mg N/l 11 1,39 3,141 5,65 5,65 V
12 Azotany mg NO3/l 11 2,41 14,164 66,36 66,36 V
13 Azotyny mg NO2/l 11 0,259 0,651 1,356 1,356 V
14 Azot ogólny mg N/l 11 3,63 6,542 16,5 16,5 IV
15 Fosforany mg PO4/l 11 0,231 0,992 3,5 3,5 V
16 Fosfor ogólny mg P/l 11 0,312 0,901 3,228 3,228 V
17 Przew. elektrol. uS/cm 11 434 595 1072 1072 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 11 288 421 778 778 III
19 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 11 94,8 139,7 184,4 94,8 III
20 Siarczany mg SO4/l 11 63,3 86,236 145 145 II
21 Chlorki mg Cl/l 11 19,9 43,236 127 127 II
22 Wapń mg Ca/l 11 55,6 72,985 99,8 99,8 II
23 Magnez mg Mg/l 11 8,8 11,71 19,4 19,4 I
24 Miedź mg Cu/l 11 0,0014 0,0049 0,0245 0,0245 II
25 Chlorofil "a" ug/l 8 6,3 15,525 22,1 22,1 II
26 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 600 17636,4 24000 24000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.