Barycz, ujście do Odry (m. Wyszanów) - 1,0 km
BARYCZ 1,0 km  uj.do Odry (m.Wyszanów)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik
1 Temp. wody °C 12 1,4 11,6 21 20,9 I
2 Barwa mg Pt/l 12 20 40 50 50 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 5 8,63 29 21,44 II
4 Odczyn   12 7,6 7,8 8,3 7,7-8,1 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,8 9,25 11,7 6,908 II
6 BZT5 mg O2/l 12 1,2 3,317 9 6,678 IV
7 ChZT-Cr mg O2/l 10 24,2 35,58 67,6 67,6 V
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 8,8 12,517 18,2 17,444 IV
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,032 0,239 0,82 0,809 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,92 1,393 1,9 1,9 III
11 Azotany mg NO3/l 12 3,4 17,492 50 42,98 IV
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,06 0,116 0,19 0,179 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 2 5,383 13 11,056 IV
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,06 0,346 0,74 0,654 III
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,09 0,206 0,37 0,305 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 450 635 729 728 II
17 Subst. rozp. og. mg/l 12 272 463 584 568 III
18 Zasadowość ogólna mg CaCO3/l 12 87 181,4 238 114 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 58 90,75 120 120 II
20 Chlorki mg Cl/l 12 34,5 49,8 122 83,012 I
21 Wapń mg Ca/l 12 47 93,25 130 119,2 III
22 Magnez mg Mg/l 12 9 13 19 17,38 I
23 Fluorki mg F/l 4 0,5 0,5 0,5 0,5 I
24 Arsen mg As/l 4 0,001 0,003 0,01 0,01 I
25 Bar mg Ba/l 4 0,05 0,06 0,07 0,07 I
26 Bor mg B/l 4 0,05 0,05 0,05 0,05 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
29 Glin mg Al/l 4 0,05 0,05 0,05 0,05 I
30 Kadm mg Cd/l 4 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
31 Miedź mg Cu/l 12 0,002 0,0031 0,01 0,0073 I
32 Nikiel mg Ni/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
33 Ołów mg Pb/l 4 0,005 0,005 0,005 0,005 I
34 Rtęć mg Hg/l 4 0,00005 0,0001 0,00021 0,00021 I
35 Selen mg Se/l 4 0,001 0,003 0,01 0,01 I
36 Żelazo mg Fe/l 4 0,05 0,0625 0,1 0,1 I
37 Fenole lotne mg/l 4 0,001 0,0015 0,002 0,002 II
38 Suma 2 pestycyd. µg/l 4 0,0005 0,01063 0,022 0,022 I
39 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,012 0,013 0,014 0,014 I
40 Wlp. węglow. aromat. µg/l 1 0,002 0,002 0,002 0,002  
41 Ind.sap. fitopl.   4 2,08 2,213 2,35 2,35 III
42 Chlorofil "a" ug/l 8 1,9 8,762 28 28 III
43 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 93 3216,1 11000 11000 IV
44 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 460 6230 24000   IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.