Warta powyżej ujścia Obry (wodowskaz Skwierzyna) - 92,2 km
WARTA 92,2 km  pow.uj.Obry
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,1 11,5 22,9 22,7 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 17,17 36 36 III
3 Odczyn   12 7,6 8 8,8 7,6-8,7 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,4 9,835 12,48 6,616 II
5 BZT5 mg O2/l 12 1,3 4,533 11 9,38 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,8 8,192 13,8 13,692 IV
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 14 37,692 56,9 55,874 IV
8 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,218 0,895 0,697 II
9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,33 1,357 2,37 2,181 IV
10 Azotany mg NO3/l 12 0,18 9,361 22,253 19,638 III
11 Azotyny mg NO2/l 12 0,01 0,09 0,214 0,196 III
12 Azot ogólny mg N/l 12 1,34 3,497 6,66 6,104 III
13 Fosforany mg PO4/l 12 0,169 0,306 0,396 0,396 II
14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,175 0,263 0,421 0,404 III
15 Przew. elektrol. uS/cm 12 507 565 692 647 II
16 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 146 164,1 193 147,1 II
17 Ind.sap. fitopl.   4 1,84 2,035 2,13 2,13 III
18 Chlorofil "a" ug/l 8 4 112,113 261,4 261,4 V
19 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 62 8397,7 62000 40940 V
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.