Warta poniżej ujścia Noteci - 57,2 km
WARTA 57,2 km  
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,1 11,9 23,6 22,8 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 14,08 33 29,76 III
3 Odczyn   12 7,5 8 8,6 7,7-8,4 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,6 10,331 13,18 7,086 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,5 3,992 12 8,76 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,6 7,217 13,1 12,02 IV
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 15,6 32,95 55,3 51,574 IV
8 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,134 0,381 0,355 I
9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,4 1,067 2 1,865 III
10 Azotany mg NO3/l 12 0,13 5,158 12,36 12,117 II
11 Azotyny mg NO2/l 12 0,013 0,62 0,155 0,126 III
12 Azot ogólny mg N/l 12 1,07 2,252 4,72 4,337 II
13 Fosforany mg PO4/l 12 0,121 0,22 0,37 0,328 II
14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,163 0,218 0,313 0,297 II
15 Przew. elektrol. uS/cm 12 460 517 553 547 II
16 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 152 169,5 186 155,8 II
17 Ind.sap. fitopl.   4 1,81 2,033 2,17 2,17 III
18 Chlorofil "a" ug/l 8 4,5 72,025 155,8 155,8 V
19 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 3757,5 23000 13928 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.