Warta w miejscowości Świerkocin (wodowskaz) - 28,5 km
WARTA 28,5 km  m.Świerkocin (wodowskaz)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 11 0,1 12,4 22,9 22,9 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 11 4 16,55 43 43 III
3 Odczyn   11 7,7 8,1 8,7 7,7-8,7 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 11 7,4 10,793 13,1 7,4 I
5 BZT5 mg O2/l 11 1,5 4,173 9 9 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 11 5,5 8,373 13,8 13,8 IV
7 ChZT-Cr mg O2/l 11 18 36,327 58,3 58,3 IV
8 Amoniak mg NH4/l 11 0,027 0,123 0,461 0,461 I
9 Azot Kjeldahla mg N/l 11 0,25 1,181 1,91 1,91 III
10 Azotany mg NO3/l 11 0,13 6,601 16,92 16,92 III
11 Azotyny mg NO2/l 11 0,013 0,065 0,174 0,174 III
12 Azot ogólny mg N/l 11 0,96 2,691 5,21 5,21 III
13 Fosforany mg PO4/l 11 0,088 0,241 0,388 0,388 II
14 Fosfor ogólny mg P/l 11 0,147 0,237 0,353 0,353 II
15 Przew. elektrol. uS/cm 11 477 528 569 569 II
16 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 11 150 162,6 168 150 II
17 Ind.sap. fitopl.   4 1,81 2,008 2,11 2,11 III
18 Chlorofil "a" ug/l 8 5,2 67 159,9 159,9 V
19 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 62 2513,8 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.