Warta, ujście do Odry (most w Kostrzynie) - 2,4 km
WARTA 2,4 km  uj.do Odry (most w m.Kostrzyn)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 11 0,1 12,5 23,2 23,2 II
2 Zapach (m.rozc.) Krotność 1 1 1 1 1 I
3 Barwa mg Pt/l 1 30 30 30 30 IV
4 Zawiesina ogólna mg/l 11 3 16,91 46 46 III
5 Odczyn   11 7,7 8 8,6 7,7-8,6 III
6 Tlen rozp. mg O2/l 11 7,7 10,005 12 7,7 I
7 BZT5 mg O2/l 11 1,2 4,255 9 9 IV
8 ChZT-Mn mg O2/l 11 5 8,491 13,4 13,4 IV
9 ChZT-Cr mg O2/l 11 19,5 38,664 58,6 58,6 IV
10 Ogólny węg. org. mg C/l 11 8,1 13,918 24,4 24,4 V
11 Amoniak mg NH4/l 11 0,044 0,121 0,431 0,431 I
12 Azot Kjeldahla mg N/l 11 0,38 1,057 1,58 1,58 III
13 Azotany mg NO3/l 11 0,18 6,013 13,82 13,82 II
14 Azotyny mg NO2/l 11 0,01 0,064 0,145 0,145 III
15 Azot ogólny mg N/l 11 0,81 2,434 4,44 4,44 II
16 Fosforany mg PO4/l 11 0,086 0,241 0,36 0,36 II
17 Fosfor ogólny mg P/l 11 0,132 0,227 0,428 0,428 III
18 Przew. elektrol. uS/cm 11 475 528 568 568 II
19 Subst. rozp. og. mg/l 11 362 399 454 454 II
20 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 11 154 165,9 179 154 II
21 Siarczany mg SO4/l 11 50 61,345 75 75 I
22 Chlorki mg Cl/l 11 37,9 42,709 48,5 48,5 I
23 Wapń mg Ca/l 11 59,2 72,009 82,2 82,2 II
24 Magnez mg Mg/l 11 9,1 9,5 10,3 10,3 I
25 Fluorki mg F/l 11 0,03 0,168 0,27 0,27 I
26 Arsen mg As/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
27 Bar mg Ba/l 4 0,031 0,0418 0,053 0,053 I
28 Bor mg B/l 4 0,1 0,1 0,1 0,1 I
29 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012 I
30 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004 I
31 Cynk mg Zn/l 4 0,02 0,02 0,02 0,02 I
32 Glin mg Al/l 4 0,013 0,017 0,028 0,028 I
33 Kadm mg Cd/l 4 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
34 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
35 Miedź mg Cu/l 4 0,0019 0,003 0,0053 0,0053 I
36 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,002 0,002 0,002 I
37 Ołów mg Pb/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
38 Rtęć mg Hg/l 4 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
39 Selen mg Se/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 I
40 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,0325 0,04 0,04 I
41 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 0,007 0,007 0,007 0,007 I
42 Oleje mineralne mg/l 1 22,6 22,6 22,6 22,6 V
43 Ind.sap. fitopl.   4 1,83 2,033 2,16 2,16 III
44 Chlorofil "a" ug/l 8 5,4 90,713 240 240 V
45 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 130 2040,9 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.