Rów Polski, ujście do Baryczy (most Dryżyna - Niechlów) - 3,2 km
Rów Polski 3,2 km  uj.do Baryczy
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,5 11 23,7 21,2 I
2 Barwa mg Pt/l 12 10 39 60 60 V
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 0,4 6,89 25,3 20,71 II
4 Odczyn   12 6,7 7,5 7,9 6,8-7,8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 2,2 6,245 9,2 2,686 V
6 BZT5 mg O2/l 12 1,36 3,083 6,35 5,243 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 3 8,142 14,1 13,776 IV
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 16,8 35,85 49,9 49,63 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 2,58 14,223 23,85 22,365 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,64 2,483 5,49 4,999 V
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,42 3,276 5,41 5,243 V
12 Azotany mg NO3/l 12 nw 10,001 23,491 20,194 III
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,012 0,176 1,1 0,606 IV
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,8 5,593 9,08 8,265 III
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,65 2,258 4,82 4,491 V
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,44 1,013 2,33 2,092 V
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 512 934 1086 1076 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 405 720 986 914 IV
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 153,9 253,8 296,6 178,8 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 77,3 159,617 209 201,98 III
21 Chlorki mg Cl/l 12 27,8 60,983 74,1 73,506 I
22 Wapń mg Ca/l 12 73,3 138,295 177 166,902 III
23 Magnez mg Mg/l 12 6,9 16,642 29,3 26,114 II
24 Fluorki mg F/l 12 0,1 0,203 0,32 0,309 I
25 Arsen mg As/l 4 nw 0,008 0,01 0,01 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,4 0,0675 0,1 0,1 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,175 0,5 0,5 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw 0,015 0,02 0,02 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0005 0,0014 0,0028 0,0028 I
30 Cynk mg Zn/l 4 0,0067 0,0182 0,03 0,03 I
31 Glin mg Al/l 4 0,006 0,032 0,067 0,067 I
32 Kadm mg Cd/l 4 0,00025 0,00029 0,0004 0,0004 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,05 0,13 0,21 0,21 III
34 Miedź mg Cu/l 4 0,01 0,053 0,008 0,008 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0071 0,0294 0,052 0,052 IV
36 Ołów mg Pb/l 4 0,0001 0,0018 0,0025 0,0025 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw 0,00063 0,001 0,001 II
38 Selen mg Se/l 4 nw 0,008 0,01 0,01 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,24 0,3475 0,41 0,41 III
40 Fenole lotne mg/l 1 0,012 0,012 0,012 0,012 IV
41 Suma 2 pstycyd. mg/l 1 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 I
42 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,008 0,008 0,008 0,008 I
43 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 II
44 Oleje mineralne mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 I
45 Ind.sap. fitopl.   4 1,99 2,068 2,23 2,23 III
46 Chlorofil "a" ug/l 12 0,9 7,308 22,3 20,086 II
47 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 60 755,8 7000 3554,8 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.