Pliszka przed ujściem do Odry w miejscowości Urad - 0,3 km
PLISZKA 0,3 km  w Uradzie
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,4 10,9 22,6 22,1 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 5,83 14 10,22 I
3 Odczyn   12 7,3 7,7 8,2 7,4-8 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,57 10,288 14,53 7,655 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,2 1,983 3,3 2,976 II
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,1 6,067 10 8,38 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 0,34 16,737 22,2 22,146 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 5 10,183 19,8 17,208 IV
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,075 0,156 0,151 I
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,29 0,444 0,61 0,594 II
11 Azotany mg NO3/l 12 0,22 0,827 1,82 1,653 I
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,01 0,039 0,099 0,09 II
13 Azot ogólny mg N/l 12 0,45 0,644 0,82 0,815 I
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,034 0,211 0,651 0,518 III
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,053 0,141 0,299 0,248 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 282 333 362 360 I
17 Siarczany mg SO4/l 12 29 38,808 48 46,92 I
18 Chlorki mg Cl/l 12 1,6 9,633 12,7 12,214 I
19 Wapń mg Ca/l 12 48,2 57,175 61,9 61,738 II
20 Magnez mg Mg/l 12 3,9 4,692 5 5 I
21 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
22 Glin mg Al/l 4 0,013 0,013 0,013 0,013 I
23 Kadm mg Cd/l 12 0,0002 0,00021 0,0003 0,00025 I
24 Mangan mg Mn/l 12 0,03 0,0492 0,08 0,0746 II
25 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 I
26 Ołów mg Pb/l 12 0,01 0,01 0,01 0,01 I
27 Żelazo mg Fe/l 12 0,03 0,0358 0,06 0,0546 I
28 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,0048 0,009 0,009 III
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,79 1,875 1,92 1,92 III
30 Chlorofil "a" ug/l 8 1,8 14,6 42,5 42,5 III
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 6 328,3 2300 1392,8 III
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.