Odra powyżej ujścia Warty (most w Kostrzynie) - 615,0 km
ODRA 615,0 km  pow.uj.Warty,(most w m.Kostrzyn)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 25 0,1 11,7 24,5 23,2 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 25 4 17,88 49 38,16 III
3 Odczyn   25 7 8 9,2 7,3-8,8 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 25 7,5 10,694 12,77 7,968 I
5 BZT5 mg O2/l 25 0,8 3,208 9 8 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 25 4 6,272 11,1 8,716 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 25 12,4 26,644 53,5 38,772 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 25 6,3 10,728 19,9 16,456 IV
9 Amoniak mg NH4/l 25 0,021 0,216 1,024 0,784 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 25 0,39 0,953 1,93 1,474 III
11 Azotany mg NO3/l 25 0,13 7,984 16,34 13,74 II
12 Azotyny mg NO2/l 25 0,007 0,051 0,132 0,093 II
13 Azot ogólny mg N/l 25 0,69 2,625 4,74 4,542 II
14 Fosforany mg PO4/l 25 0,018 0,142 0,285 0,252 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 25 0,085 0,161 0,275 0,219 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 25 451 802 1065 985 II
17 Siarczany mg SO4/l 25 65 93,332 120 120 II
18 Chlorki mg Cl/l 25 60,7 145,612 226,1 190,256 II
19 Wapń mg Ca/l 25 44,4 59,032 74,9 69,944 II
20 Magnez mg Mg/l 25 8,6 13,436 16,3 16,032 I
21 Cynk mg Zn/l 25 0,02 0,02 0,02 0,02 I
22 Glin mg Al/l 3 0,013 0,02 0,031 0,031 I
23 Kadm mg Cd/l 25 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 I
24 Mangan mg Mn/l 25 0,03 0,0308 0,05 0,03 I
25 Miedź mg Cu/l 25 0,0019 0,0033 0,0091 0,0045 I
26 Ołów mg Pb/l 25 0,01 0,01 0,01 0,01 I
27 Żelazo mg Fe/l 25 0,03 0,03 0,03 0,03 I
28 Fenole lotne mg/l 3 0,003 0,0053 0,008 0,008 III
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,77 2,025 2,13 2,13 III
30 Chlorofil "a" ug/l 17 4,3 92,447 268,9 268,9 V
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 25 23 791,8 2300 2300 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.