Odra w miejscowości Słubice (most drogowy) - 584,1 km
ODRA 584,1 km  pow.Słubic
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 24 0,1 12,6 25 23,5 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 24 4 18,13 46 42,26 III
3 Odczyn   24 3 7,8 9,1 7,4-8,8 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 24 8,2 11,255 13 9,378 I
5 BZT5 mg O2/l 24 0,8 3,179 10 7 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 24 3,1 6,267 12,2 9,052 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 24 13,2 26,908 49,9 39,838 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 24 6,5 10,858 17,1 15,42 IV
9 Amoniak mg NH4/l 24 0,021 0,168 0,865 0,6 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 24 0,4 0,92 1,77 1,71 III
11 Azotany mg NO3/l 24 0,18 7,801 16,74 13,799 II
12 Azotyny mg NO2/l 24 0,005 0,055 0,138 0,108 III
13 Azot ogólny mg N/l 24 0,88 2,7 4,92 4,353 II
14 Fosforany mg PO4/l 24 0,02 0,15 0,281 0,268 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 24 0,099 0,17 0,285 0,218 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 24 456 787 1068 964 II
17 Siarczany mg SO4/l 24 70 91,938 120 110,728 II
18 Chlorki mg Cl/l 24 62,7 141,438 226,2 183,362 II
19 Wapń mg Ca/l 24 43,1 59,412 73,4 72,608 II
20 Magnez mg Mg/l 24 8,9 13,429 16,9 15,626 I
21 Cynk mg Zn/l 24 0,02 0,0204 0,03 0,02 I
22 Glin mg Al/l 3 0,013 0,016 0,021 0,021 I
23 Kadm mg Cd/l 24 0,0002 0,00023 0,0003 0,0003 I
24 Mangan mg Mn/l 24 0,03 0,0304 0,04 0,03 I
25 Miedź mg Cu/l 24 0,0019 0,0028 0,0052 0,0047 I
26 Ołów mg Pb/l 24 0,01 0,01 0,01 0,01 I
27 Żelazo mg Fe/l 24 0,03 0,0304 0,04 0,03 I
28 Fenole lotne mg/l 3 0,001 0,004 0,006 0,006 III
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,93 2,025 2,14 2,14 III
30 Chlorofil "a" ug/l 17 2,9 96,653 245,9 254,9 V
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 24 62 1253,9 6200 3314 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.