Odra w miejscowości Urad - 566,0 km
ODRA 566,0 km  pon. Eisenhuttenstadt, (m. Urad)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 24 0,1 12,6 25,5 23,5 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 24 4 18,17 44 39,04 III
3 Odczyn   24 7,3 8 9 7,5-8,8 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 24 8,2 11,051 12,78 9,157 I
5 BZT5 mg O2/l 24 0,8 3,042 7 7 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 24 4 6,308 11,6 8,534 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 24 14,3 27,075 48,6 42,594 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 24 6,7 10,675 17,5 16,504 IV
9 Amoniak mg NH4/l 24 0,021 0,18 1,015 0,672 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 24 0,44 0,973 2,33 1,518 III
11 Azotany mg NO3/l 24 0,13 8,14 17,14 13,882 II
12 Azotyny mg NO2/l 24 0,007 0,055 0,148 0,105 III
13 Azot ogólny mg N/l 24 0,89 2,83 4,93 4,186 II
14 Fosforany mg PO4/l 24 0,019 0,155 0,292 0,267 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 24 0,087 0,161 0,232 0,211 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 24 477 811 1189 1043 III
17 Siarczany mg SO4/l 24 71 96,704 130 122,6 II
18 Chlorki mg Cl/l 24 61,6 147,421 256,7 211,128 III
19 Wapń mg Ca/l 24 44,3 60,088 77,6 72,192 II
20 Magnez mg Mg/l 24 9,4 13,892 17,5 16,534 I
21 Cynk mg Zn/l 24 0,02 0,02 0,02 0,02 I
22 Glin mg Al/l 3 0,013 0,015 0,019 0,019 I
23 Kadm mg Cd/l 24 0,0002 0,00021 0,0004 0,00023 I
24 Mangan mg Mn/l 24 0,03 0,0325 0,09 0,03 I
25 Miedź mg Cu/l 24 0,0019 0,0024 0,0035 0,0033 I
26 Ołów mg Pb/l 24 0,01 0,01 0,01 0,01 I
27 Żelazo mg Fe/l 24 0,03 0,03 0,03 0,03 I
28 Fenole lotne mg/l 3 0,004 0,006 0,008 0,008 III
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,74 1,963 2,15 2,15 III
30 Chlorofil "a" ug/l 17 2,9 87,347 242,7 242,7 V
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 24 60 1180,2 6200 2300 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.