Odra w miejscowości Kłopot - 552,0 km
ODRA 552,0 km  pow.Eisenhuttenstadt,(m.Kłopot)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 23 0,1 13,2 25,5 25,5 III
2 Zawiesina ogólna mg/l 23 4 18,3 45 45 III
3 Odczyn   23 7,2 8 9 7,2-9 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 23 8,5 11,157 12,9 8,5 I
5 BZT5 mg O2/l 23 1 3,365 7 7 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 23 3,4 6,252 10,7 10,7 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 23 13,8 26,8 46,3 46,3 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 23 6,9 10,852 16,4 16,4 IV
9 Amoniak mg NH4/l 23 0,021 0,162 0,717 0,717 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 23 0,41 0,924 1,53 1,53 III
11 Azotany mg NO3/l 23 0,27 8,178 17,54 17,54 III
12 Azotyny mg NO2/l 23 0,01 0,058 0,151 0,151 III
13 Azot ogólny mg N/l 23 0,92 2,79 4,9 4,9 II
14 Fosforany mg PO4/l 23 0,018 0,151 0,296 0,296 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 23 0,083 0,17 0,277 0,277 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 23 480 815 1137 1137 III
17 Siarczany mg SO4/l 23 70 95,617 120 120 II
18 Chlorki mg Cl/l 23 65,5 148,657 246,3 246,3 III
19 Wapń mg Ca/l 23 45,1 61,117 78,3 78,3 II
20 Magnez mg Mg/l 23 9,1 14,078 17,4 17,4 I
21 Cynk mg Zn/l 23 0,02 0,02 0,02 0,02 I
22 Glin mg Al/l 4 0,013 0,013 0,013 0,013 I
23 Kadm mg Cd/l 23 0,0002 0,00021 0,0003 0,0003 I
24 Mangan mg Mn/l 23 0,03 0,03 0,03 0,03 I
25 Miedź mg Cu/l 23 0,0019 0,0023 0,0041 0,0041 I
26 Ołów mg Pb/l 23 0,01 0,01 0,01 0,01 I
27 Żelazo mg Fe/l 23 0,03 0,03 0,03 0,03 I
28 Fenole lotne mg/l 4 0,004 0,0055 0,009 0,009 III
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,94 2,103 2,32 2,32 III
30 Chlorofil "a" ug/l 17 3,2 83,041 222,1 222,1 V
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 23 60 2328 2300 23000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.