Odra powyżej ujścia Nysy Łużyckiej (wodowskaz Połęcko) - 530,3 km
ODRA 530,3 km  pow. uj. Nysy Łużyckiej, (wod. Polecko)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 0,1 12 24,9 24,3 III
2 Zawiesina ogólna mg/l 26 2,4 15,38 50 39,82 III
3 Odczyn   26 7,1 8 9,3 7,4-9,1 V
4 Tlen rozp. mg O2/l 26 7,5 10,958 16,7 8,192 I
5 BZT5 mg O2/l 26 1,2 4,199 11,7 8,018 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 26 3,2 5,383 8,8 7,448 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 26 15,7 30,215 59,2 49,048 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 26 4,41 11,522 24,96 20,121 V
9 Amoniak mg NH4/l 26 0,077 0,739 2,57 1,83 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,76 1,705 3,34 3,095 IV
11 Azotany mg NO3/l 26 0,01 9,994 21,7 17,211 III
12 Azotyny mg NO2/l 26 0,01 0,059 0,151 0,106 III
13 Azot ogólny mg N/l 26 1,71 3,949 8,291 5,962 III
14 Fosforany mg PO4/l 26 0,04 0,215 0,43 0,331 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,08 0,208 0,65 0,43 III
16 Przew. elektrol. uS/cm 26 511 954 1340 1310 III
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 26 78,4 107,9 146 82,5 III
18 Siarczany mg SO4/l 26 68,4 96,912 130 124,24 II
19 Chlorki mg Cl/l 26 60,9 165,32 253 235,02 III
20 Wapń mg Ca/l 26 53,4 73,658 100,4 93,45 II
21 Magnez mg Mg/l 26 4 15,087 27,6 21,128 I
22 Arsen mg As/l 4 nw 0,008 0,01 0,01 I
23 Bar mg Ba/l 4 0,05 0,0775 0,11 0,11 III
24 Bor mg B/l 4 nw 0,175 0,5 0,5 I
25 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw 0,015 0,02 0,02 I
26 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0008 0,0019 0,0046 0,0046 I
27 Cynk mg Zn/l 26 0,0036 0,024 0,05 0,05 I
28 Glin mg Al/l 4 0,041 0,135 0,293 0,293 III
29 Kadm mg Cd/l 26 nw 0,00027 0,0004 0,0004 I
30 Mangan mg Mn/l 26 0,01 0,0769 0,34 0,1406 III
31 Miedź mg Cu/l 26 nw 0,0045 0,0109 0,0075 I
32 Nikiel mg Ni/l 4 0,0017 0,0055 0,0077 0,0077 I
33 Ołów mg Pb/l 26 0,0001 0,002 0,0039 0,0026 I
34 Rtęć mg Hg/l 4 nw 0,00038 0,0005 0,0005 I
35 Selen mg Se/l 4 nw 0,008 0,01 0,01 I
36 Żelazo mg Fe/l 26 0,02 0,2504 0,78 0,4336 III
37 Fenole lotne mg/l 4 0,0005 0,0017 0,003 0,003 II
38 Ind.sap. fitopl.   4 1,9 2,01 2,11 2,11 III
39 Chlorofil "a" ug/l 8 5,6 65,088 172,1 172,1 V
40 Lb. b. coli fek. n/100 ml 25 500 3452 24000 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.