Odra powyżej ujścia Bobru (m. Krosno) - 514,0 km
ODRA 514,0 km  pow.uj.Bobru (m.Krosno)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0 11,5 24,3 23,5 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 2,8 15,44 42,8 36,1 III
3 Odczyn   12 7,6 8 8,9 7,7-8,7 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,8 10,903 14,4 8,119 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,06 4,218 10,4 9,104 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,4 5,101 7 6,946 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 19,1 32,61 69,12 63,493 V
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 5,08 12,487 26,08 21,609 V
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,129 0,626 1,57 1,511 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,03 1,545 2,29 2,139 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 nw 10,433 18,4 17,482 III
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,009 0,056 0,136 0,119 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,01 3,913 5,99 5,844 III
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,04 0,215 0,34 0,335 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,11 0,206 0,55 0,377 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 522 1039 1433 1424 III
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 86,4 118 168 88,6 III
18 Chlorki mg Cl/l 12 59,7 189,342 307 293,5 III
19 Ind.sap. fitopl.   4 1,91 2,007 2,09 2,09 III
20 Chlorofil "a" ug/l 8 5,7 53,9 157,5 157,5 V
21 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 2701,7 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.