Odra poniżej ujścia Obrzycy (most w m. Cigacice) - 470,7 km
ODRA 470,7 km  pon. uj. Obrzycy, (most w m. Cigacice)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 10 1 13,4 23,9 23,9 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 10 6,6 18,81 60,5 60,5 IV
3 Odczyn   10 6,9 7,8 8,7 6,9-8,7 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 10 7,85 10,274 12,6 7,85 I
5 BZT5 mg O2/l 10 1,5 3,841 8,7 8,7 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 10 3,6 5,33 7,6 7,6 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 10 20,9 31,215 52,45 52,45 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 10 7,35 12,823 29,32 29,32 V
9 Amoniak mg NH4/l 10 0,167 0,521 1,09 1,09 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 10 1,22 1,54 2,21 2,21 IV
11 Azotany mg NO3/l 10 nw 9,623 18,5 18,5 III
12 Azotyny mg NO2/l 10 0,014 0,058 0,162 0,162 III
13 Azot ogólny mg N/l 10 2,21 3,655 5,75 5,75 III
14 Fosforany mg PO4/l 10 0,07 0,235 0,38 0,38 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 10 0,11 0,245 0,55 0,55 III
16 Przew. elektrol. uS/cm 10 692 1056 1538 1538 IV
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 10 83,8 113,2 139,7 83,8 III
18 Chlorki mg Cl/l 10 59,9 192,08 315 315 IV
19 Ind.sap. fitopl.   3 1,99 2,03 2,05 2,05 III
20 Chlorofil "a" ug/l 7 8 73,057 179,1 179,1 V
21 Lb. b. coli fek. n/100 ml 10 500 7290 24000 24000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.