Odra w miejscowości Milsko - 450,5 km
ODRA 450,3 km  p.p.k.Milsko
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,5 12,1 24,2 22,1 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 5,4 14,1 35,6 30,63 III
3 Odczyn   12 7 7,9 8,8 7,3-8,7 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,41 11,43 14,35 8,891 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,77 4,48 9,1 8,938 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,3 5,25 8 7,73 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 18 28,736 55,7 51,488 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 4,37 11,963 42,4 27,766 V
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,09 0,679 2,55 2,037 IV
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,5 1,541 2,91 2,554 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 3,3 11,691 19,3 18,706 III
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,023 0,07 0,126 0,118 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,34 4,21 6,64 6,629 III
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,04 0,23 0,37 0,354 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,09 0,174 0,29 0,258 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 605 1070 1687 1554 IV
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 100,2 124 161,2 103,1 II
18 Chlorki mg Cl/l 12 63,7 233,925 661 528,7 V
19 Ind.sap. fitopl.   4 1,85 2 2,07 2,07 III
20 Chlorofil "a" ug/l 8 1,8 44,187 138,6 138,6 V
21 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 600 3075 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.