Odra powyżej Nowej Soli (most w m. Nowa Sól) - 428,8 km
ODRA 428,8 km  pow. Nowej Soli, (most w m. Nowa Sól)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 11 0 12,2 23 23 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 11 5,8 13,18 34,4 34,4 III
3 Odczyn   11 7,2 7,7 8,6 7,2-8,6 III
4 Tlen rozp. mg O2/l 11 7,6 10,684 13,8 7,6 I
5 BZT5 mg O2/l 11 1,1 3,415 6,24 6,24 IV
6 ChZT-Mn mg O2/l 11 3,2 4,928 8,1 8,1 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 11 11,4 27,545 47,2 47,2 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 11 6,01 13,079 47,2 38,3 V
9 Amoniak mg NH4/l 11 0,18 0,595 1,78 1,78 III
10 Azot Kjeldahla mg N/l 11 0,27 1,471 2,39 2,39 IV
11 Azotany mg NO3/l 11 4,6 12,157 18,7 18,7 III
12 Azotyny mg NO2/l 11 0,026 0,072 0,129 0,129 III
13 Azot ogólny mg N/l 11 2,48 4,238 6,64 6,64 III
14 Fosforany mg PO4/l 11 0,05 0,24 0,44 0,44 III
15 Fosfor ogólny mg P/l 11 0,09 0,167 0,28 0,28 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 11 625 1038 1566 1566 IV
17 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 11 93,9 118,9 145,6 93,9 III
18 Chlorki mg Cl/l 11 82,9 227 660 660 V
19 Ind.sap. fitopl.   4 1,93 2 2,13 2,13 III
20 Chlorofil "a" ug/l 8 4,3 53,55 138 138 V
21 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 500 2736,4 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.