Obra w miejscowości Strzyżewo - 85,3 km
OBRA 85,0 km m. Strzyżewo
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,6 11,8 28,1 25,1 III
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 12,67 28 26,38 III
3 Odczyn   12 7,2 7,7 8,6 7,3-8,3 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 1 7,359 14,25 1,594 V
5 BZT5 mg O2/l 12 3,7 8,567 40 24,34 V
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 7,9 10,733 15,5 13,88 IV
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 37,9 47,273 62,1 62,1 V
8 Amoniak mg NH4/l 12 0,037 1,088 2,918 2,357 IV
9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,4 2,424 4,42 3,777 IV
10 Azotany mg NO3/l 12 0,13 1,451 4,83 4,112 I
11 Azotyny mg NO2/l 12 0,003 0,065 0,138 0,122 III
12 Azot ogólny mg N/l 12 1,5 2,775 4,56 3,907 II
13 Fosforany mg PO4/l 12 0,018 0,891 1,439 1,415 V
14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,225 0,448 0,869 0,77 IV
15 Przew. elektrol. uS/cm 12 406 573 658 652 II
16 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 108 179,4 230 125,3 II
17 Kadm mg Cd/l 3 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
18 Rtęć mg Hg/l 3 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
19 Ind.sap. fitopl.   4 1,67 1,875 1,98 1,98 III
20 Chlorofil "a" ug/l 8 2,1 62,763 211,2 211,2 V
21 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 23 5759,4 23000 23000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.