Obra w miejscowości Policko - 57,6 km
OBRA 57,6 km  
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,3 11,2 25,4 23,1 II
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 6 17,08 52 40,66 III
3 Odczyn   12 7,4 7,8 8,5 7,4-8,4 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 0,35 7,088 14,87 1,295 V
5 BZT5 mg O2/l 12 3 8,308 26 21,68 V
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 8,3 10,75 16,4 16,292 IV
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 35,4 51,692 101,9 87,374 V
8 Amoniak mg NH4/l 12 0,041 0,753 2,869 1,962 III
9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,126 2,227 5,31 4,937 V
10 Azotany mg NO3/l 12 0,18 0,898 2,48 2,48 I
11 Azotyny mg NO2/l 12 0,003 0,053 0,125 0,102 III
12 Azot ogólny mg N/l 12 1,28 2,452 5,45 5,029 III
13 Fosforany mg PO4/l 12 0,018 0,434 1,214 1,024 V
14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,169 0,357 0,73 0,662 III
15 Przew. elektrol. uS/cm 12 442 515 588 587 II
16 Zasadowość ogól. CaCO3/l 12 149 172,8 214 149 II
17 Ind.sap. fitopl.   4 1,62 1,825 1,99 1,99 III
18 Chlorofil "a" ug/l 8 5,4 80,375 312,7 312,7 V
19 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 23 3208,8 23000 23000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.