Obra, ujście do Warty (most w Skwierzynie) - 1,6 km
OBRA 1,6 km ujście do Warty
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 -0,2 10,5 23,4 21,2 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 10,75 44 28,88 III
3 Odczyn   12 7,2 7,8 8 7,4-8 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 5,2 8,746 12,6 5,362 III
5 BZT5 mg O2/l 12 0,9 3,458 5,5 5,23 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 7,2 8,817 12,3 11,004 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 29,1 35,975 51,2 45,476 IV
8 Amoniak mg NH4/l 12 0,035 0,291 1,236 0,914 II
9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,78 1,199 1,97 1,911 III
10 Azotany mg NO3/l 12 0,4 2,288 4,12 4,055 I
11 Azotyny mg NO2/l 12 0,023 0,117 0,523 0,315 III
12 Azot ogólny mg N/l 12 0,95 1,753 2,65 2,445 I
13 Fosforany mg PO4/l 12 0,04 0,838 2,262 1,844 V
14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,149 0,387 0,903 0,731 IV
15 Przew. elektrol. uS/cm 12 468 503 577 567 II
16 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 167 188,5 220 167 II
17 Kadm mg Cd/l 3 0,0002 0,00027 0,0003 0,0003 I
18 Rtęć mg Hg/l 3 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 I
19 Ind.sap. fitopl.   4 1,75 1,903 2 2 III
20 Chlorofil "a" ug/l 8 1,8 25,163 82 82 IV
21 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 23 6511,2 62000 62000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.